Thursday, April 2, 2015

Antara Taat dan Maksiat

1. Cukup bagimu kemuliaan taat dengan kegembiraan kamu ketika kamu sedar tentang dirimu. Dan cukup bagimu kehinaan maksiat dengan kekecewaanmu ketika perkara tersebut ditimpakan kepadamu. (M Al Siba'i)

2. Semua manusia akan mati kecuali para ahli ilmu. Para ahli ilmu itu keliru kecuali yang beramal. Semua yang beramal itu tertipu melainkan yang ikhlas. Orang yang ikhlas itu berada dalam ketakutan kerana belum diketahuinya akan kesudahan amalannya itu. (Sahl At Tusturi)

3. Kebinasaan manusia terjadi dalam dua hal iaitu pertama, kerana mengerjakan yang sunat dan mengabaikan yang wajib (fardhu) dan kedua, dalam amal perbuatan kerana hanya mementingkan yang zahir dan mengabaikan yang batin. (Muhammad Abil Ward).

0 comments:

Post a Comment