Saturday, May 1, 2010

Tanggungjawab Manusia

Allah swt telah memberikan pelbagai kelebihan dan kurnia kepada manusia untuk menjadi khalifah di dunia ini. Allah swt berfirman yang bermaksud, "Dan sesungguh-nya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan. Kami berikan mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan." (Al Isra: 70).

Dengan segala kelebihan tersebut pada hakikatnya manusia telah dibebankan dengan tugas yang amat berat. Mereka diperintahkan untuk beribadah dan mentadbir alam serta menjalani hidupnya dengan cara yang paling baik.

Mereka mesti sedar bahawa semua kurnia dan kesenangan itu tidak datang dengan sedirinya atau atas usaha mereka semata-mata melainkan pemberian Allah swt. Oleh itu mereka hendaklah bersyukur kepadaNya dengan cara mematuhi semua perintah-Nya dan menjauhi laranganNya.

Allah swt telah memberikan petunjuk yang paling sempurna bagaimana cara manusia patut menjalani hidupnya agar selamat. Manusia dituntut memenuhi tujuan ia diciptakan oleh Allah swt seperti dalam firmanNya yang bermaksud, "Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahKu". (Az Zaariyaat: 56).

0 comments:

Post a Comment